PRAVNI OKVIRI

 

Luka d.d. - Split

     Na temelju članka 194. Zakona o radu (N.N. 137/04) NEZAVISNI SINDIKAT «LUKA» d.d. SPLIT, Put sjeverne luke b.b., zastupan po predsjedniku Srećku Staniću, SAMOSTALNI SINDIKAT LUČKIH RADNIKA SPLIT, Put sjeverne luke b.b., zastupan po predsjednici Ljiljani Kuzmanić i POSLODAVAC trgovačkog društva LUKA d.d. SPLIT, Put sjeverne luke b.b., zastupan po članu Uprave mr. Draganu Žanetiću dipl.oec.,

sklopili su dana 01.srpnja 2005.godine,

KOLEKTIVNI UGOVOR

 0 PRAVIMA I OBVEZAMA RADNIKA I POSLODAVCA U TRGOVAČKOM DRUŠTVU «LUKA»d.d. SPLIT

I OPĆE ODREDBE

1. DOGOVORNO UREĐENJE MEĐUSOBNIH ODNOSA

Članak 1.

Polazeći od načela sporazumnog uređenja radnih odnosa radi promicanja socijalne i gospodarske sigurnosti zaposlenih, Poslodavac i Sindikat - potpisnici Kolektivnog ugovora izražavaju volju i spremnost dogovornog uređenja međusobnih odnosa.

2. POJAM RADNIKA I POSLODAVCA

Članak 2.

Radnik u smislu Zakona o radu i ovog Kolektivnog ugovora je fizička osoba koja u radnom odnosu obavlja određene poslove za Poslodavca. Poslodavac u smislu Zakona o radu je pravna osoba za koju radnik u radnom odnosu obavlja određene poslove.

3. PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA

Članak 3.

Ovaj Kolektivni ugovor obvezuje i izravno se primjenjuje na Poslodavca i Sindikat - stranke koje su ga sklopile, ako za primjenu pojedinih odredaba Kolektivnog ugovora nije potrebna odgovarajuća razrada u drugim općim aktima Poslodavca. Ako bi u općem aktu Poslodavca pojedino pravo radnika bilo manje od prava utvrđenog ovim Kolektivnim ugovorom, izravno se primjenjuju odredbe ovog Kolektivnog ugovora.

Članak 4.

Ovaj Kolektivni ugovor se primjenjuje na Članove Sindikata koji su kod Poslodavca zasnovali radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme, s punim ili nepunim radnim vremenom.

5. NAKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA

Članak 87.

Radnik ima na naknadu trofikova prijevo7.a na posao i s posla u visini 80% od cijene za poslodavca najpogodnijeg sredstva javnog prijevoza (I,II,HI zona). Troškovi prijevoza na posao i s posla radniku se isplaćuju zajedno s plaćom za prethodni mjesec.

6. DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA 1 DRUGE VRSTE NOVČANIH NAKNADA

Članak 88.

Troškovi dnevnica za službena putovanja, naknade za rad na terenu, naknade za odvojeni život od obitelji, naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe i druge vrste naknada i nagrada utvrđuju se Pravilnikom o plaćama i drugim primanjima radnika (određene Pravilnikom o porezu).

X OSIGURANJE RADNIKA

Članak 89.

Poslodavac je obvezan osigurati se s osnove odgovornosti i djelatnosti, a time posredno osigurati i radnike. Poslodavac je u obvezi osigurati radnike i kada nisu na radnom mjestu, odnosno tijekom cijele kalendarske godine (24 h od posljedica nesretnog slučaja, bolesti i invaliditeta). Osigurani rizici su trajni invaliditet i smrt nastali uslijed ozljede na radu. Osigurane svote poslodavac utvrđuje početkom poslovne godine.

DOKUP MIROVINE

 Članak 90.

Poslodavac može o svom trošku, ako za to postoje opravdani razlozi, osigurati radniku pravo na dokup mirovine (to nije dokup staža nego dokup prava na razliku u visini mirovine koju bi radnik ostvario da je navršena određena starosna dob ili mirovinski staž), ukoliko radnik ostvaruje uvjete za prijevremenu ili starosnu mirovinu, te ako na ovakav oblik rješavanja svog radno-pravnog i socijalnog statusa radnik izričito pristane i s Poslodavcem zaključi sporazumni prestanak ugovora o radu. Radniku koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju, u trenutku umirovljenja, dokupit će se pravo koje bi ostvario da je navršena određena starosna dob i/ili navršen, mirovinski staž. Poslodavac sklapa ugovor o dokupu mirovine s mirovinskim osiguravateljem. Tim ugovorom se obvezuje uplatiti osiguravatelju utvrđeni doprinos mirovine, koji preuzima obvezu doživotne isplate dokupljene mirovine. Na uplate za dokup mirovine ne plaća se porez (NN br. 127/00.,l50/02.,163/03.).

Članak 137.

Ovaj Kolektivni ugovor sklapa se u 5 istovjetnih primjeraka, od kojih svaki potpisnik zadržava po 1 primjerak, a 2 primjerka dostavljaju se nadležnom uredu za Županije Splitsko-dalmatinske.

STRANKE KOLEKTIVNOG UGOVORA

Članak 138.

Ovaj Kolektivni ugovor su zaključili Sindikati koji djeluju u Trgovačkom društvu LUKA d.d. SPLIT i poslodavac LUKA d.d. SPLIT.

Članak139.

Ovaj Kolektivni ugovor bit će javno objavljen na oglasnim pločama u Trgovačkom društvu LUKA d.d. SPLIT.

Split, 01. srpnja 2005.g.

            O DOKUPU MIROVINE NA HTV-u
Dokup mirovine je doživotna otpremnina, odnosno dodatni mjesečni prihod uz mirovinu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Namijenjen je zaposlenicima s ispunjenim uvjetima za prijevremenu starosnu ili starosnu mirovinu koji će u sporazumu s poslodavcem, unatoč ranijem umirovljenju i manjem stažu, ostvariti tzv. punu mirovinu. Dokupljena mirovina odgovara razlici između starosne ili prijevremene starosne mirovine ostvarene sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju i mirovine koja bi bila ostvarena da je navršena određena starosna dob i/ili navršen određeni mirovinski staž.