PRAVNI OKVIRI

 

Kolektivni ugovor TLM Tvornica lakih metala d.d.

TLM Tvornica lakih metala d.d. Šibenik, koju zastupa predsjednik Uprave Ivan Koštan, dipl. inž. (dalje u tekstu; Poslodavac) s jedne strane i

Hrvatski sindikat metalaca, Sindikalna podružnica TLM Šibenik, koju nastupu predsjednik Zdravko Burazer, (dalje u tekstu: Sindikat), s druge strane

na temelju članka 194. Zakona o radu ('Narodne novine' broj 137/04, pročišćeni tekst) sklopili su u Šibeniku dana 29. prosinca 2005. godine

KOLEKTIVNI UGOVOR

1 OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1.1. Uviđajući potrebu sporazumnog i odgovornog uređenja radnih odnosa radi promicanja socijalne i ekonomske sigurnosti zaposlenih u društvu kao i metalskoj industriji Hrvatske, te razvoja, unapređenja i profitabilnosli društava i metalske industrije kao cjeline, potpisnici ovog Kolektivnog ugovora izražavaju volju i spremnost dugoročnog sporazumnog i dogovornog uređenja međusobnih odnosa, na dobrobit svojih članova.

Članak 2.

2.1. Ovim Kolektivnim ugovorom uređuju se: - prava, obveze i način ostvarivanja prava i obveza radnika u radnom odnosu kod Poslodavca; - način i postupak rješavanja sporova između stranaka potpisnica ovog Kolektivnog ugovora; - način, postupak i slučajevi kad se može tražiti izmjena ili dopuna ovog Kolektivnog ugovora.

Članak 3.

3.1. Odredbe ovog Kolektivnog ugovora obvezuju ugovorne strane, a primjenjuju se na sve radnike koji su u vrijeme sklapanja Kolektivnog ugovora bili članovi Sindikata i one koji to postanu za vrijeme važenja ovog Kolektivnog ugovora.

3.2. Kolektivni ugovor primjenjuje se na području Županije Šibensko-kninske.

 

Članak 33.

33.1. Za dane službunog izostanka s rada, organiziranog sistematskog pregleda, traženja zaposlenja tijekom otkaznog roka, te u drugim slučajevima kada nije drukčije određeno, radniku pripada naknada plaće kao da je radio.

33.2. Naknada plaće za razdoblje službenog izostanka s rada (vojna vježba, javna funkcija i sl.) isplaćuju se iz sredstava Poslodavca, u skladu s posebnim propisima.

 

V OSTALE ISPLATE RADNICIMA

Članak 34.

34.1. Radnik ima pravo na prigodne godišnje nagrade, naknadu za godišnji odmor (regres) i božićnicu najmanje u visini neoporezivog iznosa prigodne godišnje nagrade predviđene Pravilnikom o porezu na dohodak i njegovim izmjenama, kao i neoporezivi iznos u naravi u visini predviđenoj navedenim Pravilnikom i njegovim izmjenama.

34.2. Regres iznosi 60% iznosa iz stavka 1. ovog članka.

34.3. Božićnica iznosi 10% iznosa iz stavka 1. ovog članka.

34.4. Poslodavac je dužan isplatiti ugovoreni iznos regresa za 2006. g. najkasnije do 31. srpnja 2006. godine.

34.5. Poslodavac je dužan isplatili ugovoreni iznos božićnice i neoporezivi iznos u naravi najkasnije do 24. prosinca 2006.g.

Članak 35.

35.1. Radnik ima pravo na otpremninu u slučajevima i uz uvjete utvrđene zakonom, ugovorom o radu ili programom zbrinjavanja viška radnika.

35.2. Radnik ima pravo na otpremninu koja ne može biti niža od jedne polovine prosječne mjesečne plaće isplaćene radniku u posljednja tri mjeseca, za svaku navršenu godinu rada kod tog Poslodavca.

35.3. Pod neprekidnim radom kod Poslodavca smatra se i rad kod pravnih prednika Poslodavca.

Članak 36.

36.1. Radniku koji za vrijeme važenja ovog Kolektivnog ugovora ostvari uvjet za prijevremenu ili starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, a dobrovoljno odluči otići u mirovinu, može se omogućiti zbrinjavanje po programu «dokup mirovine« kao vrsti otpremnine.

Članak 37.

37.1. Prilikom odlaska u mirovinu radnik ima pravo na otpremninu najmanje u visini neoporezivanog iznosa otpremnine predviđenog Pravilnikom o porezu no dohodak i njegovim izmjenama.

Članak 38.

38.1. Radnik ima pravo na jubilarnu nagradu za ukupni radni staž kod istog Poslodavca za navršenih:

  • - 10 godina radnog staža,
  • - 15 godina radnog staža,
  • - 20 godina rudnog staža,
  • - 25 godina radnog staža,
  • - 30 godina radnog staža,
  • - 35 godina radnog staža,
  • - 40 godina radnog staža,

u visini neoporezivog iznosa jubilarne nagrade predviđenog Pravilnikom o porezu na dohodak i njegovim izmjenama

38.2. Pod ukupnim radnim stažem za istog Poslodavca smatra se i rad kod pravnih prednika Poslodavca.

38.3. Jubilarna nagrada se isplaćuje u prvom slijedećem mjesecu u odnosu na mjesec u kojem je stečeno pravo na isplatu jubilarne nagrade.

Članak 39.

39.1. U povodu božićnih blagdana radniku se može isplatiti novčani iznos ili dati dar za svako dijete do navršenih 15 godina starosti do visine neoporezivog iznosa dara predviđenog Pravilnikom o porezu na dohodak i njegovim izmjenama

39.2. Pravo na dar iz stavka 1. ovog članka imaju radnici koji su nositelji zdravstvenog osiguranja djeteta.

Članak 40.

 40.1. Radnik ili njegova obitelj ima pravo na solidarnu pomoć u slijedećim slučajevima: - smrti radnika, - smrti supružnika, djeteta i roditelja, pastorka, usvojenika, djeteta bez roditelja uzetog na uzdržavanje, osobe koju je prema odredbi zakona radnik dužan uzdržavati, osoba koja sa radnikom živi u izvanbračnoj zajednici, ako se takva zajednica može izjednačili s bračnom zajednicom, registrirani u Uredu državne uprave u Šibensko kninskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti pod evidencijskim brojevima: 5/03, 5/03-1 i 5/03-2

Članak 73.

73 1. Ovaj Kolektivni ugovor sklapa se na određeno vrijeme od jedne godine, stupa na snagu danom potpisa, a primjenjuje se od 1 siječnja 2006. godine.

Članak 74.

74.1. Odredbe ovog Kolektivnog ugovora i Zakona o radu predstavljat će osnovno polazište za pregovaranje o novom Kolektivnom ugovoru.

Članak 75.

75.1. Ovaj Kolektivni ugovor će se dostaviti nadležnoj instituciji i državnom tijelu, a objavit će se sukladno Pravilniku nadležnog ministra.

Članak 76.

76.1. Ovaj Kolektivni ugovor sačinjen je u četiri primjerka, svaka stranka zadržava po jedan, a ostali služe za dostavu nadležnim institucijama.

 

            O DOKUPU MIROVINE NA HTV-u
Dokup mirovine je doživotna otpremnina, odnosno dodatni mjesečni prihod uz mirovinu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Namijenjen je zaposlenicima s ispunjenim uvjetima za prijevremenu starosnu ili starosnu mirovinu koji će u sporazumu s poslodavcem, unatoč ranijem umirovljenju i manjem stažu, ostvariti tzv. punu mirovinu. Dokupljena mirovina odgovara razlici između starosne ili prijevremene starosne mirovine ostvarene sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju i mirovine koja bi bila ostvarena da je navršena određena starosna dob i/ili navršen određeni mirovinski staž.